امروز: چهارشنبه 20 آذر 1398   ساعت:  23:26
استخدام
7561473a8b

فرم استخدام

  • مقطع تحصیلیرشتهنام مرکزتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهمعدل 
    Add a row
  • نام محل کارآدرستلفنسمتتاریخ شروعتاریخ پایانحقوق دریافتیعلت ترک کار 
    Add a row
  • حاصل عملیات زیر را وارد نمایید.

شرکت صنعت ابر گوارشکی آسیا